نوشته های فردین علیخواه درباره ماهواره و رسانه های جدید

نوشته های قبلی در آدرس: http://socio-sat.blogfa.com/

نوشته های فردین علیخواه درباره ماهواره و رسانه های جدید

نوشته های قبلی در آدرس: http://socio-sat.blogfa.com/

برای تماس با نویسنده وبلاگ می توانید نظر خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:


faralikhah@gmail.com